تحریری


اصول و قواعد خوشنویسی تحریری

1- رعایت خط کرسی(زمینه) : یک خط افقی روی صفحه در نظر می گیریم.
2-رعایت اندازه حروف : واحد اندازه گیری دایره تو خالی است که به آن نقطه می گوییم (o). این واحد برای تناسب حروف و کلمات استفاده می شود.
3-رعایت جایگاه حروف : هر حرفی بر روی خط کرسی جایگاه خاصی دارد مثلا ً “ا”، “ب”، ” ف”، “ک” و “د” روی خط کرسی قرار می گیرد و دوایر وسط خط کرسی.

نکات :

– زمانی که حرف به حرفی دیگر متصل می شود مثلا “بد”، “بر”، “بو” بالای خط کرسی قرار می گیرد.
– فاصله ی بین کلمات یک نقطه می باشد، ودر نوشتن حروف مشابه، تشابه رعایت می شود.

 

تحریری

1- رعایت خط کرسی(زمینه): یک خط افقی روی صفحه در نظر می گیریم.

2-رعایت اندازه حروف: واحد اندازه گیری دایره تو خالی است که به آن نقطه می گوییم (o). این واحد برای تناسب حروف و کلمات استفاده می شود.

3-رعایت جایگاه حروف: هر حرفی بر روی خط کرسی جایگاه خاصی دارد مثلا ً “ا”، “ب”،   ” ف”، “ک” و “د” روی خط کرسی قرار می گیرد و دوایر وسط خط کرسی.

نکات:

– زمانی که حرف به حرفی دیگر متصل می شود مثلا “بد”، “بر”، “بو” بالای خط کرسی قرار می گیرد.
– فاصله ی بین کلمات یک نقطه می باشد، ودر نوشتن حروف مشابه، تشابه رعایت می شود.